សូមស្វាគមន៍មកកាន់ FCY ធារាសាស្ត្រ!

ពិព័រណ៍ MSV ពិព័រណ៍ទឹកដី Brno

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋឆែកបានមកទស្សនាស្តង់របស់យើងខ្ញុំនៅលើពិព័រណ៍ MSV លើទឹកដី Brno ។

1


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: តុលា 28-2019