ഫ്ച്യ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്വാഗതം!

ബ്ര്നൊ വിക്കവിത എക്സിബിഷൻ പ്രദർശനം

ചെക്ക് റിപബ്ലിക് ലേക്കുള്ള ചൈനീസ് അംബാസഡർ ബ്ര്നൊ വിക്കവിത എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ ബൂത്ത് സന്ദർശിച്ചു.

1


പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-൨൮-൨൦൧൯