FCY Gidrawliklere hoş geldiňiz!

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Gidrawlik hereketlendirijiniň görnüşini ulaltmak üçin haýsy maglumatlary bermeli?

Jogap: Adatça, gidrawlik hereketlendirijiniň gurnama ölçeglerini üpjün etmegiňiz zerur.

FCY gidrualikasynyň mimium sargyt mukdary barmy?

Jogap: Hawa, halkara sargytlaryň dowamly minium sargyt mukdary bolmagy talap edýäris.

FCY gidrawlika web sahypasynda görkezilmeýän beýleki önümleri üpjün edip bilermi?

Jogap: Hawa, FCY gidrawlika müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp sanly gidrawlik önümleri bilen üpjün edip biler.

Haýsy tölegleri kabul edýärsiňiz?

Jogap: Tölegimizi bank hasabymyza edip bilersiňiz: 30% öňünden, B / L-iň göçürmesine garşy 70% galyndy.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?